Regulament CL Bucu

Categorie: Consiliul Local Publicat: Sâmbătă, 01 Ianuarie 2011

REGULAMENT de functionare a Consiliului Local BUCU

 

ROMANIA ANEXA
JUDETUL IALOMITA                                        la Hotararea nr. 20 din 30.09. 2008
CONSILIUL LOCAL BUCU
======================================================================

 

CAP. I
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL


Art.1
(1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea  consilierilor  locali declarati alesi se face de catre prefect, dupa indeplinirea prevederilor art.38 alin.(1) si (1^ 1^) din Legea nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale,cu modificarile si completarile ulterioare.La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau,precum si primarul declarat ales,chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
(2) Sedinta se desfasoara in conditii legale daca participa cel putin  2/3 din  consilierii locali declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.
(3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate  a consilierilor locali, prefectul  va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat de la  cele 3 convocari anterioare,daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective,organizandu-se alegeri pentru completare,in termen de 30 de zile,in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ,in termen de 5 zile de la comunicare.Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.
(5) Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli  care a necesitat spitalizarea  sau a  facut imposibila prezenta acestora,a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.
(6) Numarul de mandate de consilier se stabileste prin Ordinul prefectului emis inaintea depunerii candidaturilor.
(7) Comuna Bucu are un singur viceprimar ales din randurile consilierilor locali.

 

Art.2
Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de  cel mai in varsta consilier local, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri, cu asistenta de specialitate a secretarului comunei, care intocmeste si procesul-verbal al sedintei.

Art.3
(1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect/ de reprezentantul acestuia ,de catre  primar sau secretarul comunei, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei.Sedinta este publica.
(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar secretarul comunei prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(2) Pentru validarea mandatelor,se alege o comisie de validare care va functiona pe toata durata mandatului,alcatuita din 3-5 consilieri.Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual,prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire,iar rezultatul va fi consemnat in Hotararea nr.1.
(3) Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sau un presedinte si un secretar,prin vot deschis si majoritate simpla.
(4) Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(5) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala,constatata in conditiile  Legii privin alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
(6) Validarea sau invalidarea mandatelor se face prin ordine alfabetica ,cu votul deschis  al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta.Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
(7) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii. In  cazul  in  care  opteza
pentru functia de primar va fi validat supleantul,in baza  inscrisului prezentat de formatiunea politica pe lis-
tele careia a candidat.
(8) Rezultatul validarii mandatelor consilierilor locali se consemneaza prin Hotararea nr.2,care poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau,in cazul celor absenti de la sedinta,de la comunicare.Comunicarea se face deandata.

Art.4
(1) Dupa validare, in sedinta de constituire a consiliului local, consilierii locali  ale caror mandate au
fost validate depun in fata consiliului local urmatorul juramant in limba romana: “Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bucu . Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”.
(2) Juramantul se depune dupa  urmatoarea procedura: consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va da citire juramantului, va pronunta cuvantul “jur”, dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.
(4) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
(5) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.
(6) In cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de validare sau  refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant  inscris pe  lista partidului, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid. In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, in termen de 90 de zile.
(7) Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local se constata prin Hotararea nr.3, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

CAP. II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Sectiunea 1
Presedintele de sedinta

Art.5
(1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit,  se  procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, pe o perioada de cel  mult 3 luni. Presedintele de sedinta va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.In sedinta de constituire a Consiliului se va adopta Hotararea nr.4 privind alegerea presedintelui de
sedinta.
(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.
ul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotarare.
(4) Hotararile 1-4  se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza pentru legalitate de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

Art. 6
(1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;
d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau  date de consiliul local.
(3) Presedintele de sedinta in functie care absenteaza de la sedinta este inlocuit cu un alt presedinte
interimar sau cu un mandat de pana in 3 luni, prin  Hotararea  Consiliului local,adoptata in functie de  situ-
atia concerta care a generat absenta sau alte motive considerate relevante.

Sectiunea a 2-a
Alegerea viceprimarului

Art.7
(1) Consiliul local alege din randul membrilor sai un viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre  consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.Acestea pot fi completate ad-hoc,de catre presedintele de sedinta sau imprimate electronic prin grija secretarului localitatii,cu luarea unei pauze corespunzatoare.
(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, folosindu-se  urmatoarea  modalitate:
- fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, pe buletinul de vot se scrie cuvantul “DA” in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze.Votul este valid si in cazurile in care consilierul inscrie cuvintele "DA"-o singura data- si "NU"-o data sau  de mai multe ori,in functie de numarul de candidati- sau cu vantul "DA" si liniuta(e).Sunt invalide voturile care prezinta:de doua sau mai multe ori cuvantul "DA",sau cele care nu sunt completate,la  fel ca si cele care nu contin cuvantul "DA".
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
(6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (5), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art.8
In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

Art.9
(1) Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotarare a consiliului local.
(2) Pierderea  sprijinului  politic   conduce la eliberarea din functia de viceprimar si cea de consilier
local.

Art.10
Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

Art.11
(1)  Viceprimarul  este subordonat primarului si este inlocuitorul de drept al acestuia. Primarul ii poate delega viceprimarului atributiile sale.
(2) Consiliul local poate schimba viceprimarul din functie, prin hotarare adoptata cu votul  majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
(3) Pe durata mandatului, viceprimarul primeste o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.
(4) Durata mandatului viceprimarului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.
(5) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Sectiunea a 3-a
Comisiile de specialitate

Art. 12
(1) Dupa constituire, consiliul local stabilesc si se organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de competenta.
(2) Domeniile de competenta in care se  organizeaza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri,  se stabilesc de catre consiliul local, in functie de specificul activitatii din localitate, comisiile de specialitate fiind:
1. comisia pentru agricultura,  amenajarea teritoriului şi urbanism , protectia mediului , turism si dezvoltare rurala;
2. comisia pentru activitati economico – financiare,  buget finante , munca si protectie sociala protectie copi ;
3. comisia juridica si de disciplina, activitati culturale, culte, invatamant, sanatate, familie tineret si sport;
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
(4) Avand in vedere ca Viceprimarul isi pastreaza mandatul de consilier local,in comisii va fi cooptat si acesta.
(5) Pe parcursul mandatului numarul si titulatura comisiilor ,precum si componenta se pot modifica pentru acoperirea domeniilor de activitate ale consiliului local sau pentru eficientizarea modului de lucru.

Art.13
(1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si se iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului,in conditiile art.17 pct.(1) lit.d. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(4) Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.
(5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

Art.14
(1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, proportional cu  ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din  1-2 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

Art.15
Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

Art.16
(1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza proiectele de hotarari;
b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) intocmesc rapoarte  asupra proiectelor de hotarari si asupra  problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.
d) se autosesizeaza in probleme care intra in domeniul specific de competenta si intocmesc rapoarte
privind aspectele constatate,pe care le prezinta Consiliului local;
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau  stabilite prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art.17
(1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
b) convoaca sedintele comisiei;
c) conduce sedintele comisiei;
d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia daca apreciaza ca  este necesar;in acest caz va invita cu cel putin 48 de ore inainte de tinerea sedintei persoana in cauza.
e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.18
(1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale, etc.
(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte atributii  prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de comisie sau de catre presedinte.

Art.19
(1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.In cazuri deosebite,convocarea se poate face deandata.
(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
(5) Prevederile referitoare la absenta motivata de la sedintele de plen ale consiliului local se aplica
si in cazul celor de la comisii.In cazul absentelor motivate nu se acorda indemnizatie.

Art.20
Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci  cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita punctul de vedere.

Art.21
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta raportul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
(3) Rapoartele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
(4) Raportul  intocmit potrivit alin.(2) si (3) se prezinta secretarului comunei, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

Art.22
Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia  poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.23
(1) Lucrarile sedintelor comisiei de specialitate  se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.
(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
(3)  La incheierea mandatului,secretarul Comisiei va preda la arhiva primariei registrele in care au
fost consemnate procesele-verbale incheiate de comisie.

Art.24
Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia  sau compartimentul de specialitate care a intocmit rapoartele.

Art.25
(1) Consiliul local poate organiza, din proprie initiative sau la initiativa primarului, dupa caz,  comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata.
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.(1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri  concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

Art.26
Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti, precum si componenta nominala a acestora  se stabilesc prin hotarare a consiliului local.

Sectiunea a 4-a
Alte dispozitii

Art.27
(1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta, se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia  a fost finalizata. In acest scop, este prezentata hotararea de validare.
(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin. (1) al art.4, folosindu-se procedura stabilita si acelasi text.

Art. 28
(1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa in sala de sedinta un loc distinct.
(3) Daca la lucrarile consiliului local participa prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct.

Art.29
Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu in procesul verbal de sedinta.

Art.30
(1) Secretarul comunei participa in mod  obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie si efectueaza lucrarile de secretariat, comunica
ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si redacteaza hotararile consiliului local;
b) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;
c) participa la sedintele consiliului local;
d) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
e) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar;
f) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local;
g) asigura  transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
h) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele de consiliu;
i) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
j) informeaza  pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar  pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
k) asigura intocmirea  procesului verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului careia solicita acordul consiliului in prima sedinta de plen; Procesul - verbal  poate  fi  consultat atat de consilierii locali cat si de catre orice persoana interesata la afisierul Primariei.
l) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
m) urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.47 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
n) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor  proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile  pe care le considera ilegale;
o) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;
p) acorda membrilor consiliului local asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului.
(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau  de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.
(3) Secretarul are dreptul de a refuza consilierii in sprijinirea acestora la redactarea unui proiect de Hotarare pe care il considera ilegal.
(4) Durata sedintelor de comisii sau de consiliu la care participa secretarul comunei ,in afara programului de lucru normal,se considera ore suplimentare.

CAP. III
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Sectiunea 1
Desfasurarea sedintelor

Art.31
(1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei la sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor sau la solicitarea cetatenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului,in deschiderea sedintei.Ordinea punctelor
inscrise in ordinea de zi poate fi modificata.
(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de raportul  comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborate in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului.

Art.32
(1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului.Prezenta la sedintele ordinare sau  extraordinare ale Consiliului local va fi consemnata de catre secretar.     
(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie
presedintelui de sedinta sau secretarului comunei.
(3) Consilierul absent motivat nu primeste indemnizatia de sedinta.

Art.33
(1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe  prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, reprezentantului  compartimentului care a intocmit raportul.
(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin.(1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de  sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.

Art.34
(1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa  raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin.(1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

Art.35
Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme  puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art.36
(1) Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
(2) Este interzisa participarea la sedinte a alesului local care este sub influenta alcoolului.Interdictia
de participare se ia de catre presedintele de sedinta,cu acordul majoritatii simple a celorlalti consilieri.
(3) Este interzis fumatul in sedinta.

Art.37
In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile,restabilid ordinea.El poate aplica sanctiunile stabilite in prezentul regulament.

Art.38
Asupra  proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

Sectiunea a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotarari

Art.39
(1) Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetateni.
(2) Proiectele de hotarari  vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislative. In acest scop secretarul comunei si personalul din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

Art.40
(1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.
(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor care urmeaza sa intocmeasca raport si cu invitatia de a formula si depune amendamente.
(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului comunei.

Art.41
(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analizare, face de catre primar impreuna cu secretarul.
(2) O data cu transmiterea  proiectelor se va preciza si data de depunere a rapoartelor, avandu-se grija ca raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a raportului.
(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

Art.442
(1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului comunei, care va dispune  masurile corespunzatoare difuzarii lui  catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

Art.43
Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de raportul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

Sectiunea a 3-a
Procedura de vot

Art.44
(1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii.

Art.45
(1) Consiliul local  hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art.46
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele “da” sau “nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost  folosite ambele cuvinte prevazute la alin. (2).

Art.47
(1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile “contra”.
(3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea  pana la intrunirea acestuia.

Art.48
Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art.49
(1) Proiectele de hotarari sau propunerile  respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.
(2) Ca exceptie,in cadrul aceleiasi sedinte se pot relua discutiile,daca initiatorul a fost absent initial si s-a prezentat in sedinta ulterior sau daca intervin elemente relevante in motivarea adoptarii hotararii.

CAP. IV
INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.50
(1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului comunei, precum  si personalului  din cadrul aparatului de specialitate al primarului si al  unitatilor subordonate.             
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

Art.51
Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art.52
(1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

Art.53
(1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAP. V
EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE CONSILIERII LOCALI

Art.54
(1) Consilierii locali isi exercita mandatul si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi.
(2) Consilierii validati intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului de la data declararii ca legal constituit a consiliului local din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

Art.55
(1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3) Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin Hotarare a Guvernului. Cheltuielile pentru confectionarea acestora se suporta din bugetul local. Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 56
(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
d) lipsa nemotivata de la 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale  pe a carei lista a fost ales;
j) deces.
(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier.
(4) In cazurile prevazute la art. 59 alin.( 2) lit. c)-e) si i)  hotararea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
(5) Schimbarile survenite in activitatea consilierului,in timpul exercitarii mandatului,se aduc la cunostinta Consiliului local  in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.57
Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara  locul vacant.

Art.58
(1) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-
teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.
(2) Prevederile art.59 alin.(2) lit. e) nu se aplica in cazul in care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.
(3) Prevederile art. 59 alin. (2) lit. f)- h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

Art.59
(1) In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.
(2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei. Referatul va fi insotit de actele justificative.

CAP. VI
PROTECTIA LEGALA A ALESILOR LOCALI

Art.60
(1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.
(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.

Art.61
Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

Art. 62
Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

Art.63
(1) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.
(2) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei - sot, sotie si copii- in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

CAP. VII
GRUPURILE DE CONSILIERI

Art. 64
(1) Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.
(2) Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.

Art.65
Prevederile art. 67 alin. (1) se aplica si consilierilor independenti.

Art.66
Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.

Art.67
In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAP. VIII
DREPTURILE CONSILIERILOR LOCALI

Art. 68
Consilierii  locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Art.69
(1)  Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta.
(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de ___% din indemnizatia lunara a primarului.
(3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin. (2) este de o sedinta  de consiliu si _________ sedinte de comisie de specialitate pe luna.
(4) Plata indemnizatiei stabilite potrivit prevederilor alin.(2) si (3) se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii.

Art.70
Drepturile banesti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.

Art.71
Consilierii care participa la sedintele de consiliu organizate in mod  exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

Art.72
(1) Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local.
(2) Consilierii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de mandate.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) consilierii locali care au detinut anterior un alt mandate de consilier local, au fost functionari publici sau au studii economice, juridice sau administrative.
(4) Cursurile de pregatire vor fi organizate de institutiile abilitate de lege.

Art.73
(1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a consilierilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Art.74
(1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor locali.
(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale consilierilor  locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

Art.75
(1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii  locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. Termenul maxim  de depunere a raportului este de 30 de zile de la data incheierii misiunii.
(2) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

CAP. IX
OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI

Art.76
Consilierii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Art.77
Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art.78
Consilierii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art.79
Consilierii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

Art.80
Consilierii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis consilierului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
In exercitarea mandatului,consilierii locali indeplinesc o functie de natura publica,fiindu-le aplicabile prevederile referitoare la infractiunile de serviciu.

Art.81
(1) Consilierii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
(2) Consilierii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

Art.82
Consilierii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

Art. 83
1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in regulamentul de functionare.
(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale.

Art.84
Consilierii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

Art.85
(1) Consilierii locali  sunt obligati  ca, in indeplinirea  mandatului, sa  organizeze  periodic intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente.
(2) Consilierii locali nu pot delega sarcinile stabilite de consiliu catre nicio alta persoana.
(3)Fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

CAP. X
RASPUNDEREA ALESILOR LOCALI

Art. 86
Consilierii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

Art.87
(1) Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
(2) In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art.88
(1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu   modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii privind Statutul alesilor locali si ale Regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de sedinta;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin.(1) lit. e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art.89
La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art.90
(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art.91
(1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art.92
In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art.93
(1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de spcialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.94
Excluderea  temporara  de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.

Art.95
Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art.96
In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.

Art.97
(1) Sanctiunile prevazute la art.91 alin.(1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art.98
Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 91 alin. (1) lit. a)- d).

Art.99
(1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, acestuia i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din functie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b)  se aplica, prin hotarare a consiliului local, la propunerea motivate a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.
(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. 1 lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale comunei sau ale locuitorilor comunei.
(5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

Art.100
Impotriva sanctiunii prevazute la art. 102 alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

CAP. XI
REGISTRUL DE INTERESE

Art.101
(1) Consilierii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei.
(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit “registru de interese”.
(3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la Institutia Prefectului, unde se vor pastra intr-un dosar special, denumit “registru general de interese”.
(4) Modelul declaratiei se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art.102
Consilierii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.

Art.103
In declaratia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:
a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;
c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii;
d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 10 . 000 lei;
e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;
h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;
i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ- teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;
k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local.

Art.104
(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), consilierii locali sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.
(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

Art.105
Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art.106
(1) Declaratia privind interesele personale se depune, de catre consilierii locali, in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit.
(2) Consilierii locali in functie la data intrarii in vigoare a Legii privind Statutul alesilor locali vor depune declaratia in termenul prevazut de legislatia in vigoare de modificare a modelului declaratiilor.

Art.107
(1) Consilierii locali au obligatia sa  reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
(2) Secretarul comunei va transmite Institutiei Prefectului, pana la data de 1 martie a fiecarui an, un exemplar al declaratiilor reactualizate depuse.

Art.108
Hotararile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor art. 108 sunt nule de drept, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

Art.109
Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut la art. 109 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.
(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele prsonale atrage incetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.

Art.110
Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 106 lit. j) sunt supuse confiscarii.

Art.111
Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

CAP. XII
DISPOZITII  FINALE

Art.112
Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local,precum si pentru solutionarea unor aspecte
din activitatea sa,se poate crea un post cu activitate pemanenta,pe care poate fi  incadrata  prin hotarare
o persoana cu studii superioare,preferabil juridice sau administrative.

Art.113
(1)Apararea intereselor consiliului local,in fata instantelor de judecata se face de persoanele angajate potrivit art.112,daca acestea au pregatirea profesionala corespunzatoare,sau de un aparator ales,in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel.Cheltuielile se suporta din bugetul local.
(2)Contractul de reprezentare va fi semnat de primar,ca imputernicit al Consiliului.
(3)Actiunile, in justitie se semneaza de catre Primar ;
(4)Intampinarile, notele scrise  si  alte  acte  catre  organele  judiciare,se semneaza de catre primar ;

Art.114
Dispozitiile prezentului regulament pot fi modificate potrivit procedurii de elaborare si adoptare a hotarârilor.
Prezentul  Regulament  a  fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Bucu nr. 20/ 30. 09. 2008 .

 

Accesări: 6788