Informatii consumator vulnerabil

Ghidul deponentului: Cum se depun declarațiile de avere și de interese?

Cuprins plan aparare 2022-2025

PLANUL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
AVÂND CA EFECT PRODUCEREA DE INUNDAȚII, SECETĂ HIDROLOGICĂ, INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII
HIDROTEHNICE, POLUĂRI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APĂ AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL COMUNEI BUCU 2022 - 2025
 

 

CUPRINS
PLAN DE APARARE

A. Partea Scrisa

a) Dispoziţia primarului de actualizare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.)
b) Dispoziţia primarului de constituire/actualizare a Centrului Operativ cu activitate temporară (C.O.A.T.)
c) Hotărârea Consiliului local de înființare/actualizare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.)
d) Dispoziția primarului pentru atribuirea funcției de „agent de inundații” șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență / inspector situatii de urgenta / responsabil situatii de urgenta
e) Componenţa Nominală a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.)
f) Componenţa Nominală a Centrului Operativ cu Activitate Temporară (C.O.A.T.)
g) Numere de Telefon / Fax / e-mail ale permanenţei
h) Componeţa Nominală a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (S.V.S.U.)
i) Forțe și mijloace de intervenție existente atat la nivelul primăriei cât și cele existente la unitățile de pe teritoriul U.A.T.
Convenții de prestări servicii cu unități ce dispun de mijloace de intervenție
j) Date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile
     j15) Marimi caracteristice de aparare
k) Măsuri preventive, operative si de refacere la nivel local
l) Pragurile de precipitații care pot avea impact asupra stării hidrologice, pentru care se emit informări
m) Semnificația codurilor de culori pentru atenționări și avertizări hidrologice și meteorologice
n) Lista podurilor şi podeţelor cu secțiuni de scurgere subdimensionate (ce pot pune în pericol localități pe perioada viiturilor) la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari
o) Stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente
Convenții incheiate cu alte societati care asigura suplimentarea cu stocuri de apărare
p) Secțiunea Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pe cursuri de apa:
     p1) principalii utilizatori de apă ce reprezintă surse potențiale semnificative de poluări accidentale
     p2) inventarul surselor potențial poluatoare, traversări de cursuri de apă cu conducte ce transportă fluide poluante, sonde petroliere, depozite etc
     p3) principalele folosințe de apă care pot fi afectate în caz de poluări accidentale pe cursuri de apă
     p4) lista unităților care acordă sprijin în caz de poluări accidentale, pe cursuri de apă, produse pe raza unității administrativ teritoriale
     p5) măsurile generale și specifice pentru protecția populației in cazul poluarilor accidentale pe cursuri de apa
q) Secțiunea Plan de prevenire și combatere a secetei hidrologice:
     q1) inventarul sistemelor de captare a resursei de apă (centralizate / necentralizate)
     q2) inventarul principalilor utilizatori de apă: industrie, piscicultură, agricultură
     q3) măsuri pentru raționalizarea consumului de apă pe teritoriul unității administrative teritoriale
     q4) măsuri generale și specifice pentru asigurarea alimentării cu apă a populației și a animalelor
r) Schema fluxului informațional-operativ-decizional pentru apărarea împotriva inundațiilor și fenomenelor hidrometeorologice având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă
     r1) Anexa 1 schema flux - Responsabili cu avertizarea - alarmarea si evacuarea populatiei
     r2) Anexa 2 schema flux - Operatori economici potențial a fi afectați de inundatii
     r3) Anexa 3 schema flux - Alți deținători de constructii hidrotehnice, acumulari C si D, obiective izolate
t1) Inventarul obiectivelor izolate care necesita planuri de aparare: santiere, balastiere, sonde si depozite de petrol, alte obiective potential poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deseuri etcle t2) Extras din planurile de acțiune în caz de accidente la baraje (daca este cazul)
u) Modul de completare a Rapoartelor operative si atributiile agentului de inundatii

B. Partea desenata

s) Profilul transversal tip prin albie și dig
ș) Planul de situație al localității, cu curbe de nivel, la scara 1:25.000, cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile

Hits: 554